Basketball – Mavs vs. Pratt C.C. at Tonkawa, 6 p.m.

Sat, November 17, 2012