Basketball - Mavs vs. Pratt C.C. (KS) at Pratt, KS, 8 p.m.

Sat, November 10, 2012